Escoltar

Convocatòria d'ajudes al PDI per a activitats d'emprenedoria

 

La present convocatòria es realitza en el marc del programa de actuacions de transferència i foment de la emprenedoria en la UIB gestionada per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Podeu resoldre els vostres dubtes o fer consultes al telèfon 971 25 96 59.  

Objectiu de la convocatòria

 

L'objectiu de l'ajut és la promoció de la dedicació a activitats d’emprenedoria del PDI (d’acord amb l’estipulat a l’article 18 de la LCTI) responsable d’un resultat de la recerca que es vulgui transferir, ja sigui a través de la creació d’una empresa de base tecnològica o a la consolidació d’una ja creada. Aquest PDI rebrà suport en les seves tasques de docència per part de professorat temporal en funció de les seves necessitats.

Beneficiaris

 

PDI de la UIB, d’acord amb l’estipulat a l’article 13 de la LCTI, que hagi participat en la generació d’un resultat d'investigació amb potencial de transferència per a ser explotat a través d'una spin-off i que vulgui dedicar-se a la posada en marxa d’un projecte empresarial per a l'explotació de l'esmentat resultat o a la consolidació d'una spin-off existent creada per a explotar-lo.

Requisits

 

El resultat de recerca en el qual es basi el projecte empresarial ha de complir el següent: (a) que la titularitat del mateix sigui de la UIB, (b) ha d’estar degudament protegit i (c) ha de tenir potencial de ser explotat a través d’una spin-off.

En el cas d'empreses spin-off ja constituïdes, ha de complir amb la normativa d'EBT de la UIB.

Presentació

 

S’ha de presentar la següent documentació:

  • Sol·licitud [descarregar des de la secció "Documents relacionats"].
  • Vist-i-plau de la direcció del Departament al qual pertany el/la sol·licitant on s’especifiqui l’activitat docent que tingui assignada.
  • Per als projectes empresarials: pla d'empresa abreujat que inclogui: necessitat o problema existent, solució oferta a través de la tecnologia/coneixement generat, client/mercat, competència, model de negoci, avantatge competitiu, innovació, equip, futurs desenvolupaments, pla d’implementació, necessitats de finançament i possibles fonts. (màxim 10 pàgines). Per a empreses ja constituïdes: pla d'empresa actualitzat a tres anys vista.
  • Pla d'implicació del promotor en les tasques de creació/consolidació de l'empresa que justifiqui la seva participació i les fites corresponents.

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment. La presentació es formalitzarà mitjançant l’enviament de la documentació i sol·licitud signada al següent correu electrònic otri@fueib.org

Documents relacionats

Quantia de l'ajuda

 

La quantia de l'ajuda per projecte s'establirà en funció de la disponibilitat pressupostària de la FUEIB i les necessitats del projecte per cobrir la contractació temporal de personal docent.

Criteris d'Avaluació

 

Els criteris d'avaluació seran:

a) Grau de maduresa i possibilitats d'èxit del projecte d'emprenedoria.
b) Grau d'innovació i qualitat del pla d'empresa.
c) Grau de rellevància per contribuir a la resolució de problemes econòmics i socials.

Resolució

 

La Comissió formada pel Vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, la Vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i el Director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears avaluarà les sol·licituds presentades i resoldrà en un termini d'un mes des de la data de presentació.

Termini d'Execució

 

El termini d'execució de les activitats objecte de l'ajuda serà en funció de les necessitats del projecte i no superarà el període d'un any.

Justificació

 

Es presentarà un informe sobre les activitats realitzades i el grau de consecució de les fites.

Sempre en funció de les sol·licituds presentades, al final del període d’execució com a mínim s'hauria d’haver constituït una spin-off d'acord amb la normativa vigent a la UIB o en el cas d'empreses ja constituïdes, s'hauria haver aconseguit almenys una fita proposada, com per exemple, l’explotació d'un nou producte o servei, l’augment significatiu de les vendes en comparació amb el període anterior, la inversió aconseguida en forma d'ampliació de capital/préstec participatiu/ajuda o altres.

 

L'informe s'haurà de presentar en el termini d'un mes a partir de la data de finalització de les activitats segons la sol·licitud.

Revocació

 

L’adjudicació d’un ajut, tant si se n’ha abonat l’import com si no, podrà ser revocada en cas que es descobreixi que en la sol·licitud es van ocultar o falsejar dades.