Bases de la Convocatòria dels Premis Informática El Corte Inglés, SA, a la Innovació TIC per a treballs de fi de grau o de màster de la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB) i la consultora tecnològica Informàtica El Corte Inglés, SA, en la línia d’actuacions previstes a l’acord marc de col·laboració entre ambdues entitats, convoquen els premis IECI a la innovació TIC per a treballs de fi de grau o de màster a la UIB, amb la finalitat d’incentivar i premiar l’esforç dels alumnes que hagin realitzat treballs de fi de grau i de màster (TFG/TFM) orientats a l’aplicació d’una innovació TIC.

01.   PARTICIPANTS

Poden participar tots els alumnes que hagin presentat i superat durant els cursos acadèmics 2014-15 i 2015-16 un TFG/TFM de qualsevol dels estudis de la UIB en el qual s’hagi dissenyat, aplicat o analitzat una innovació TIC.

Les candidatures presentades hauran de ser individuals, i cada participant només podrà presentar un únic projecte propi, i en cap cas de tercers.

02.   TFGS/TFMS

Els TFGS/TFMS han de ser originals i inèdits, en format PDF, amb una extensió lliure. S’ha d’incloure, de forma obligatòria, un document de justificació i resum del projecte en format PDFl'extensió del qual no haurà de superar els 1.500 caràcters, incloent espais.

03.   PREMIS

1r Premi. Dotació econòmica de 1.000 euros i un diploma acreditatiu emès per la UIB.

2n Premi. Dotació econòmica de 500 euros i un diploma acreditatiu emès per la UIB.

Els premis poden ser declarats deserts si no hi ha treballs que compleixin amb els criteris de la convocatòria.

Els treballs premiats es divulgaran en un reportatge de premsa especialitzada.

04.   DOCUMENTACIÓ

Els candidats han d’enviar, per correu electrònic a l’adreça vr.innovacio@uib.cat, el TFG o TFM, i el document de justificació i resum del projecte, en PDF.

05.   TERMINI

El termini de presentació de candidatures és del 21 al 28 de novembre de 2016, a les 14 hores.

06.    JURAT

Per analitzar i valorar els projectes presentats es constituirà un jurat que estarà format per les següents persones: el vicerector d’Innovació i Transferència o la persona que delegui, que presidirà el jurat; el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears o la persona que delegui; i un representant de l’empresa.

07.   CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a la valoració dels treballs, el jurat tindrà en compte els criteris següents:

  • Originalitat i creativitat de la idea
  • Innovació TIC
  • Interès per a la societat
  • Rigor en el tractament científic
  • Precisió i qualitat comunicativa en la redacció
  • Altres aspectes d’interès, segons el criteri del jurat.

08.   DECISIÓ DEL JURAT

Les decisions del jurat seran inapel·lables. El jurat es reserva la possibilitat de realitzar consultoria per a la presa de decisió en la valoració dels treballs, i podrà requerir en qualsevol moment del procés la documentació acreditativa que consideri oportuna als participants. Qualsevol qüestió no contemplada a aquestes bases serà resolta pel jurat.

09.   COMUNICACIÓ I ENTREGA DELS PREMIS

Els premis concedits es comunicaran personalment tant als guanyadors com als tutors per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic facilitada en el procés d'inscripció. Així mateix, es difondran a través de la pàgina web de la UIB, així com de les seves xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.).

El lliurament dels premis tindrà lloc a l’edifici de Son Lledó (campus de la UIB), dia 2 de desembre de 2016, a les 13.30 hores, a càrrec d’Informática El Corte Inglés.

10.   CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La participació en aquests premis implica el coneixement i l'acceptació de les presents bases.

Aquelles candidatures que no compleixin els requisits establerts o no presentin la documentació sol·licitada, quedaran excloses.

La participació en els premis implica la publicació de tots els treballs participants en aquesta web i les xarxes socials de la UIB  amb menció tant de l’estudiant que ha realitzat el treball com del professor que n’ha estat el tutor.